Misyonumuz

UESKON MAIL

Uluslararası ilişkiler günümüzde küreselleşen dünyayı anlayabilmek ve bu eksende yaşanan olayları analiz edebilmek için gün geçtikçe daha da değerlenmiştir.

Uluslararası sistemin tarihini ve geçirdiği evreleri, işleyişini, hukuksal çerçevesini, ekonomik yapısını, devlet ve devlet-dışı aktörlerin ilişkilerini inceleyerek eleştirel ve bilimsel bakış açısı oluşturabilmeyi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Konseyimiz kendine asli görev edinmiştir.

Ekonomik işbirliğinin, gittikçe daha fazla entegre olup küreselleşen ve bölgeselleşen dünyada ülkelerin birbirleriyle artan ilişkilerini düzen­lemek, hem de soğuk savaş sonrası dünyada siyasi ilişkilerin gelişiminin önem­li bir ayağı ve ayrılmaz bir parçası olan ekonominin yerini sağlamlaştırarak dış ilişkilerin seyrine katkıda bulunmak açısından önemli bir yeri vardır.

1980’ler Türkiye’de ve dünyada ekonomik küreselleşme bağlamında önceki döneme göre farklı yönelimlere işaret etmektedir. Bu dönem, hem mal hem de mali piyasaların entegrasyonunda önemli bir artışa tanık olmuştur.

Aynı dö­nemdeki bir başka önemli gelişme de, ülke yönetimlerinin teker teker ekono­milerini ve pazarlarını serbestleştirmeyi öngören kararlar almalarıdır. 1970’lerde ulusal ekonomilerde yaşanan bunalımın ardından, neredeyse tüm ulusal ekonomilerin ithal ikamesinden ihracat sübvansiyon sistemine geçtiği görül­mektedir.

Böylece ihracat sübvansiyonları ile artan ihracat, ticari ilişkilerin ve bu bağlamda ikili ilişkilerin daha da önemli hale gelmesine neden olmuştur. Öte yandan, dünya üzerinde doğrudan yatırımların giderek artması, ülkelerin yabancı yatırım çekmek için düzenlemeler yapmalarını ve kendi pazarlarını ta­nıtmak için girişimlerini artırmalarını gerektirmiştir.

Bütün bunların yanı sıra, özellikle dış ilişkilerin geliştirilmesi ve kurulan eko­nomik bağlar sayesinde daha sürekli hale getirilmesi, gelişen iş ilişkileri saye­sinde halkların birbirleri ile dostluk ve iyi niyet bağlarının kuvvetlenmesinde de ekonomik işbirliği önemli bir rol üstlenmiştir. Bu bağlamda dikkati çeken, ge­nelde siyasi inisiyatifin ekonomik inisiyatiften önce geldiğidir.

Nitekim, çoğunlukla, ülkelerarası politik ilişkiler olumlu bir seyre girdiğinde, bunun sürdürül­mesi için ekonomik işbirliği araç olarak kullanılmıştır. Ancak, ekonomik işbir­liğinin önemi de göz ardı edilmemelidir.

Çeşitli bölgesel entegrasyon örneklerin­de ekonomik entegrasyonun belli bir düzeye gelmesi, siyasi bütünleşmenin önünü açmaktadır. Dolayısıyla ekonomik ilişkiler ile siyasi ilişkiler başa baş ve çoğu zaman birbirlerini destekleyici şekilde gelişmektedir.

Bu veriler ışığında, (UESKON) Uluslararası Ekonomik İlişkiler Konseyi’miz;
Ulusal ve küresel düzeyde, siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri eleştirel ve analitik düşünme becerisine sahip, yaratıcı, yeniliklere açık, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya, demokratik katılıma yatkın, bilinçli ve bilgi birikimini şeffaflıkla uygulayabilecek duruşa sahip kişi ve girişimcileri bir araya getirip, Ülkemizin dünya ile ekonomik ilişkilerinin uluslararası arenada ki gelişmiş imajına pozitif anlamda katkı sağlamayı ve böylece siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda da ilişkilerimizin güçlenmesine faydalı olmayı kendine amaç ve misyon edinmiştir.

Saygılarımızla.
UESKON